آخرین خبرها
خانه / تحلیل عاملی

تحلیل عاملی

نظریه سوال پاسخ و تحلیل عاملی

مدت های زمان زیادی بود که نظریه ی سوال دو فرضیه ی اساسی سیطره داشت: وجود تنها یک سازه ی زیر بنایی یا مکنون نرمال بودن سازه ی مورد مطالعه زمانی که بر جنبه ی بعدیت این گسترش ها نگاه می شود ما می بینیم که یکی از تفاوت های ... ادامه مطلب »

آشنایی مختصر با تحلیل عاملی

تحلیل عاملی چیست؟ تحلیل عاملی نامی عمومی است برای برخی روشهای آماری چند متغیره که هدف اصلی آن خلاصه کردن داده ها می باشد. این روش به بررسی همبستگی درونی تعداد زیادی از متغیرها می پردازد و در نهایت آن ها را در قالب عامل های کلی محدودی دسته بندی ... ادامه مطلب »

شاخص کایزر مایر / آزمون باتلت Bartlett برای کفایت نمونه گیری تحلیل عاملی

آزمون باتلت آزمونی است که از آن جهت بررسی کفایت نمونه ها در تحلیل عاملی اکتشافی به کار می رود. بعد از اجرای  تحلیل عاملی اکتشافی با نرم افزار SPSSمحاسبات مربوط به آزمون بارتلت و کفایت مدل در اولین خروجی ظاهر می شود. در این خروجی ( مانند تصویر )  ... ادامه مطلب »

در مورد تحلیل عاملی

تحلیل عاملی روشی جهت تلخیص مجموعه ای از داده‌ها استفاده می‌شود که داده‌های اولیه برای تحلیل عاملی، ماتریس همبستگی بین متغیرها است و مشخصه بارز این تحلیل این است که در این روش شما هیچ متغیر وابسته ای ندارید و فقط این متغیرها هستند که روابطشان با هم در مجموع ... ادامه مطلب »

تحلیل موازی تکنیکی در کشف تعداد عامل های تحلیل عاملی

یکی از نکات مهم تحلیل عاملی، فارغ از نوع تکنیک استفاده شده، تصمیم گیری در مورد تعداد ابعاد یا عوامل زیر بنایی یا مکنون متغیرهای مورد مطالعه است. بسیاری از تحلیل گران آماری تنها با استفاده از نمودار اسکری یا با استفاده از شاخص K1 در مورد تعداد ابعاد مکنون ... ادامه مطلب »

تحلیل عاملی تاییدی CFA

تحلیل عاملی می‌تواند دو صورت اکتشافی و تاییدی داشته باشد. اینکه کدام یک از این دو روش باید در تحلیل عاملی به کار رود مبتنی بر هدف تحلیل داده هاست. تمایز مهم روش‌های تحلیل اکتشافی و تاییدی در این است که روش اکتشافی با صرفه‌ترین روش تبیین واریانس مشترک زیربنایی ... ادامه مطلب »

نرم افزاری برای تجزیه عاملی

یکی از مهمترین مباحث چندمتغیره، تجزیه عاملی متغیرهای پیوسته می باشد. اکثر نرم افزارهای آماری توان  تحلیل عاملی داده های چند متغیره را دارند و حتی برخی از آنها مانند SAS ، پکیج های ویژه ای مخصوص این کار دارند اما نرم افزاری که امروز معرفی می کنیم صرفاً مخصوص ... ادامه مطلب »

اجرای تحلیل واریانس عاملی در محیط SPSS

تحلیل واریانس عاملی ،به تحلیل واریانس بکار برده شده حهت طرحهای عاملی با دو متغیر ،اغلب تحلیل واریانس دو متغیری یا دو عاملی گفته می شود: برای استفاده از تحلیل واریانس عامی باید فرض های متداول طرح های بین آزمودنی باید برقرار باشد اما نکته ای که نباید فراموش کرد ... ادامه مطلب »

تحلیل عاملی

مقدمه تحلیل عاملی نامی است عمومی برای برخی از روشهای چند متغیره که هدف اصلی آن خلاصه کردن داده هاست. این روش به بررسی همبستگی درونی تعداد زیادی از متغیرها می پردازد و در نهایت آنها را در قالب عاملهای عمومی محدودی دسته بندی کرده تبیین می کند. در این ... ادامه مطلب »

حداقل حجم نمونه لازم براي تحليل عاملي و مدل معادلات ساختاري

منبع: آرش حبيبي، آموزش کاربردي ليزرل، ويرايش دوم: پائيز ۱۳۹۱ يک سوال بسيار بااهميت در تحليل عاملي تعيين حداقل حجم نمونه است. (کلاين، ۱۹۹۰) تعيين حداقل حجم نمونه لازم براي گردآوري داده‌هاي مربوط به مدل‌‌يابي معادلات ساختاري بسيار با اهميت است. (مک‌کيتي، ۲۰۰۴) با وجود آنکه در مورد حجم نمونه ... ادامه مطلب »