آخرین خبرها
خانه / توزیع های آماری

توزیع های آماری

توزیع سری لگاریتمی

توزیع سری لگاریتمی یکی از قدیمی ترین توزیع های سری توانی است. اگرچه می توان نشان داد که توزیع سری لگاریتمی، به لحاظ نظری، حدّ توزیع دوجمله ای منفی بریده شده در صفر است، امّا اولین بار توسط فیشرو همکاران۱ (۱۹۴۳) در ارتباط با معرفی توزیع تعداد گونه های مختلف ... ادامه مطلب »

جدول توزیع های پیوسته و گسسته آماری

در جدول زیر لیست کامل توزیع های پیوسته و گسسته آماری به ترتیب حروف الفبا ارائه شده است. با کلیک روی نام هر توزیع مشخصات آن نمایش داده خواهد شد. توزیع های گسسته توزیع های پیوسته باینومیال(دوجمله ای) ارلانگ ۱ بتا-دوجمله ای اف ۲ برنولی بتا ۳ پواسن بر ۴ ... ادامه مطلب »

توزیع دوجمله ای منفی

توزیع دوجمله ای منفی در نظریه احتمال و آمار یک توزیع گسسته است. ویژگی های این توزیع در جدول زیر قابل مشاهده است. دوجمله‌ای منفی پارامترها (حقیقی) (حقیقی) ‫تکیه‌گاه تابع چگالی احتمال تابع توزیع تجمعی‫ (سی‌دی‌اف) که تابع بتا است. میانگین میانه مُد واریانس چولگی کشیدگی انتروپی ‫تابع مولد گشتاور ... ادامه مطلب »

توزیع نیم نرمال

توزیع نیم نرمال در نظریه احتمال و آمار یک توزیع پیوسته است. این توزیع در حقیقت برابر با توزیع قدر مطلق توزیع نرمال است. تابع چگالی احتمال آن به صورت زیر است: تابع توزیع تجمعی آن بصورت زیر است: تابع امید ریاضی آن به صورت زیر است: واریانس آن به ... ادامه مطلب »

توزیع نیم لجستیک

توزیع نیم لجستیک در نظریه احتمال و آمار یک توزیع پیوسته است. تابع چگالی احتمال آن بصورت زیر است: تابع توزیع تجمعی آن بصورت زیر است: Half-logistic distribution پارامترها ‫تکیه‌گاه تابع چگالی احتمال تابع توزیع تجمعی‫ (سی‌دی‌اف) میانگین میانه مُد ۰ واریانس چولگی کشیدگی انتروپی ‫تابع مولد گشتاور (ام‌جی‌اف) تابع ... ادامه مطلب »

توزیع کی (چی)

توزیع چی در نظریه احتمال و آمار یک توزیع پیوسته است. این توزیع زمانی بوجود می‌آید که اجزا عمود بر آن مستقل بوده و از توزیع نرمال پیروی می‌نمایند. تابع چگالی احتمال آن بصورت زیر است: تابع توزیع تجمعی آن بصورت زیر است: ادامه مطلب »

توزیع گاوسی تعمیم یافته

توزیع گاوسی عمومی یک خانواده از توزیع‌های پیوسته احتمال است. این خانواده از توزیع‌ها عمومی توزیع گاوسی و توزیع لاپلاسی یا توزیع نمایی دوگانه است که یک پارامتر جدید به آنها می‌افزاید. تابع چگالی احتمال بصورت زیر است: ، که m میانگین توزیع است انحراف معیار است is پارامتر شکل ... ادامه مطلب »

توزیع نرمال-نمایی-گاما

در نظریه احتمالات و آمار توزیع نرمال-نمایی-گاما (به انگلیسی: normal-exponential-gamma distribution)‏ (یا توزیع NEG ) یک توزیع احتمال دارای سه پارامتر هست. این توزیع دارای سه پارامتر مکان ، پارامتر مقیاس و پارامتر شکل است. تابع چگالی احتمال تابع چگالی این توزیع متناسب است با : “پروژه های آماری خود را ... ادامه مطلب »

توزیع نرمال پوشیده

توزیع نرمال پوشیده یک توزیع پیوسته در نظریه احتمال و آمار است. این توزیع در رابطه با توزیع نرمال است. تابع تجمعی احتمال آن به صورت زیر است: واریانس آن نیز به صورت زیر محاسبه می‌شود:   “پروژه های آماری خود را به ما بسپارید” اجرای انواع مختلف پروژه های ... ادامه مطلب »