آخرین خبرها
خانه / آزمون مقایسه میانگین ها

آزمون مقایسه میانگین ها

انواع مدلهای آماری پارامتريک برای آزمون فرضيه(آزمونهای ميانگين)

اگر متغير کمی و توزيع متغير متقارن باشد از مدلهای آماری پارامتريک استفاده ميکنيم. در غير اينصورت از مدلهای آماری ناپارامتريک استفاده ميشود.           انواع مدلهای آماری پارامتريک برای آزمون فرضيه(آزمونهای ميانگين): مدل آماری t  تک نمونه ای(پارامتريک)  مدل آماری t  دو نمونه مستقل (پارامتريک)  مدل آماری t  دو ... ادامه مطلب »

آزمون t

برای مقایسه سطوح یا میانگین دو نمونه مستقل از داده های کمی،‌ اغلب آزمون t با نمونه های مستقل(Independent Samples t-Test) مناسب است. آزمون t با نمونه های مستقل،‌ در شکل اصلی اش با فرض ثابت بودن واریانس جامعه از یک متوسط واریانس ها یا برآورد ترکیبی آن استفاده می ... ادامه مطلب »

تعیین حجم نمونه آزمون t تک نمونه ای در نرم افزار R

یک شرکت تولید کننده لامپ های روشنایی ادعا نموده است عمر لامپ های تولیدی آن بالای ۸۵۰ ساعت  با انحراف استاندارد ۵۰ ساعت است. شرکت استاندارد ادعا نموده است در این میزان اغراق شده است و میزان ۸۱۰ ساعت عمر مفید بوده است. برای آزمون این ادعا باید از روش ... ادامه مطلب »

آزمون فرضیه تفاوتی/ مقایسه ای (Differential Hypothesis)

   در طرح مقایسه فرضیه های تفاوتی، به دنبال بررسی و مقایسه تفاوت اثر دو یا چند متغیر یا گروه بر یک یا چند متغیر دیگر هستیم. مثال۱: میزان اعتماد اجتماعی در شهر تهران پائین می باشد. مثال ۲: احساس هویت ملی در بین شهروندان تهرانی قوی می باشد. آزمون ... ادامه مطلب »

آزمون t بین دو گروه

تفاوت های معنی دار بین میانگین های دو گروه: آزمون t موارد بسیاری وجود دارد که ما علاقمند هستیم بدانیم در یک متغیر خاص چه تفاوتی بین گروههای مورد مطالعه،وجود دارد. برای مثال، آیا ترجیح کارکنان زن و مرد برای مشخص کردن زمان قابل انعطاف در محل کار یکسان است ... ادامه مطلب »

آزمون تی استیودنت

آزمون تی- استیودنت (به انگلیسی: T student)‏ برای ارزیابی میزان هم‌قوارگی یا یکسان بودن و نبودن میانگین نمونه‌ای با میانگین جامعه در حالتی به کار می‌رود که انحراف معیار جامعه مجهول باشد چون توزیع t در مورد نمونه‌های کوچک با استفاده از درجات آزادی تعدیل می‌شود، می‌توان از این آزمون برای ... ادامه مطلب »

آزمون t، ضریب همبستگی

براي تعيين اين که آيا  ضریب همبستگی نمونه از نظر آماري اختلاف معني داري با صفردارد يا خير از آزمون t استفاده مي کنيم . در اين روش فرض بر اين است که توزيع  y و x نرمال دو متغيره بوده و رابطه ي آن ها خطي مي باشد. نمونه ... ادامه مطلب »

آزمون z، مقایسه یک نسبت با عدد ثابت

برای بررسی معنی دار بودن اختلاف بین یک نسبت مفروض p0  و یک نسبت مشاهده شده p ، در صورتی که حجم نمونه به اندازه کافی بزرگ باشد ( تقریباً n>30) ، از آزمون z استفاده می کنیم . در این روش از جامعه نمونه ای به حجم n گرفته شده و ... ادامه مطلب »

آزمون z

آزمون z  برای یک نمونه : این روند از طریق spss در دسترس نیست و ما برای توضیح دادن t یک نمونه ای این آزمون را نیز معرفی می کنیم . در این مبحث ، آزمون می کنیم که آیا میانگین نمونه با میانگین جامعه برابر است یا خیر ؟ ... ادامه مطلب »