آخرین خبرها
خانه / طرح آزمایشها

طرح آزمایشها

رگرسیون و طرح آزمایش ها در R

همانطوریکه می دانید نرم افزار رایگان R  با نرم افزار SPLUS   در برنامه نویسی  شبیه هستند از این رو کتاب راهنمای زیر که برای رگرسیون و طرح آزمایشها برای نرم افزار R  نوشته شده است؛  از ویژگی این کتابچه لاتین ۲۱۳ صفحه ای آموزش نرم افزار به انظمام مطالب درسی ... ادامه مطلب »

کاربرد های طرح آزمایشها!!!

روشهای طرح آزمایش در بسیاری از نظام ها کاربرد وسیع دارند. در واقع عمل آزمایش را می­توان به صورت بخشی از فرایند علمی و به صورت یکی از راه های فراگیری چگونگی کار سیستم ها یا فرایندها در نظر گرفت. معمولا ً از یک سری فعالیت ها می ­آموزیم که ... ادامه مطلب »

دانلود جزو ه طرح آزمایشات ( دکتر حسینی مزینانی)

مقدمه : با پیشرفت علوم و تکنولوژی در ایران ، تحقیقات علمی روز به روز ارزش بیشتری پیدا می کند از آنجائیکه استفاده از روش‌های آماری اجازه ارزیابی صحیح‌تر نتایج آزمایش انجام شده را می‌دهد، اهمیت دانستن علم آمار بیشتر می‌شود. افلاطون اولین دانشمندی است که لزوم دانستن روش و ... ادامه مطلب »

راهنمای طرح آزمایشهای آماری

در استفاده ازروش آماری در طرح و تحلیل یک آزمایش، لازم است هر فردی که با آزمایش سروکاردارد قبلا ازآنچه دقیقا باید مطالعه کند، و از چگونگی جمع آوری داده ها ایده ای روشن داشته باشد و حداقل درکی کیفی از چگونگی تحلیل داده ها که شامل شناسایی و بیان ... ادامه مطلب »

طرح آزمایشها در SPSS

آمار از گذشته تا به حال، درعلوم مختلف، نقش مهمی را ایفا کرده است. اولین جلوه آمار در گذشته، در امر مالیات و امور نظامی و پس از آن در طبابت ظاهر گردید، ولی آنچه امروز از علم آمار مورد پیگیری و تعمق قرار میگیرد به تحولات بعد از عهد ... ادامه مطلب »

طرح آزمایش چیست؟

کاربرد تکنیک های اولیه در توسعه فرآیند می تواند نتایج زیر را داشته باشد : ۱٫      فرآیند را اصلاح کند؛ ۲٫      تغییرپذیری را کاهش داده و آن را به نیازهای مورد نظر یا  اسمی نزدیک تر کند؛ ۳٫      زمان تولید را کاهش دهد؛ ۴٫      هزینه ها را کم کند؛ روش ... ادامه مطلب »

ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻃﺮحﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ

ﺗﻴﻤﺎر: ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ در آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻣﺜﻼ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭼﻨﺪ رﻗﻢ ﮔﻨﺪم ﻫﺮ ﻛﺪام از وارﻳﺘﻪﻫﺎي ﮔﻨﺪم ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ ﺗﻴﻤﺎراﺳﺖ. ﻣﺎده آزﻣﺎﻳﺸﻲ: اﻓﺮاد ﻳﺎ اﻋﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻳﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎده آزﻣﺎﻳﺸﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻣﺜﻼ در ﻳﻚ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ارﻗﺎم ... ادامه مطلب »