آخرین خبرها
خانه / تحلیل کواریانس

تحلیل کواریانس

تحلیل کواریانس یا آنکوا

آزمون تحلیل کواریانس ANCOVA: در تحلیل واریانس یک راهه(ANOVA) متغیرهای مستقل کمّی می توانند به عنوان متغیرهای کمکی درنظر گرفته شوند. در این صورت این طرحها به عنوان تحلیل کواریانس در نظر گرفته می شوند. از تحلیل کوواریانس به عنوان یک کنترل آماری نام برده می شود. این تحلیل ترکیبی ... ادامه مطلب »