آخرین خبرها
خانه / آزمون دانکن

آزمون دانکن

معرفی آزمون های مقایسه میانگین ها با تحلیل خروجی نرم افزار آماري: آزمون چند دامنه ای دانکن

یکی از اساسی ترین سوالات در یک تحقیق، مقایسه ی میانگین یک شاخص دردو یا چند گروه می باشد. برای مثال مقایسه ی نتایج درمان به کمک یک داروی خاص در دو گروه زنان و مردان که مقایسه میانگین ها دردو گروه بوده و با استفاده از آزمون t قابل ... ادامه مطلب »