آخرین خبرها
خانه / معادلات ساختاری / فلسفه مدل یابی معادلات ساختاری و لیزرل– lisrel

فلسفه مدل یابی معادلات ساختاری و لیزرل– lisrel

واحدهای درسی در آمار کاربردی بیشتر دانشگاه ها به ندرت از تحلیل کمترین مجذورات معمولی داده های حاصل از آزمایش های کنترل شده، مقایسه گروهی، یا مطالعات همبستگی و پیش بینی ساده تجاوز می کند. این گونه روش ها، بر روی هم، تحلیل رگرسیون را به وجود می آورد و توابع ریاضی خطی مورد اتکای آنها نیز به عنوان مدلی های رگرسیونی تلقی می شود. این روش تحلیل برای مسائل مربوط به برازش خطوط خمیده در علم فیزیک که در آن رابطه تجربی بین یک متغیر وابسته مشاهده شده و یک متغیر مستقل دستکاری شده باید برآورد شود، کاملا مناسب. البته، برای مقاصد پژوهشی زیستی که در آنها ارگانیزم ها به گونه تصادفی به شرایط کاربندی گمارده می شوند و تفاوت بین پاسخ های متوسط گروه های کاربندی برآورد می شود نیز به خوبی کارساز است.

یکی از جنبه های اساسی این کاربردها آن است که در آنها فرض می شود فقط متغیر وابسته یا پاسخ مشاهده شده در معرض خطای اندازه گیری یا دیگر پراش های کنترل نشده قرار دارد، یعنی در این تصویر فقط یک متغیر تصادفی وجود دارد. فرض می شود متغیر مستقل یا سطح کاربندی به وسیله آزمایشگر در محدوده ای از مقادیر مشخص از قبل تعیین شده تثبیت گردیده است. تنها استثنا برای این فرمولبندی، مسئله پیش بینی تجربی است. در اینجا پژوهشگر مقادیر معینی از یک یا چند متغیر پیش بین را مشاهده می کند و مایل است میانگین و واریانس توزیع متغیر ملاک را در میان پاسخ دهندگان با مقادیر معینی از پیش بینی کننده ها برآورد کند. چون این پیش بینی وابسته به مقادیر معلوم است، امکان دارد به عنوان کمیت های ثابتی در مدل رگرسیون در نظر گرفته شود. یک نمونه برای این مطلب پیش بینی قد یک کودک در مرحله بلوغ از روی اندازه گیری قد فعلی و اندازه قد های معلوم پدر و مادر اوست. با آنکه اندازه گیری همه این متغیرها توام با خطاست، اما فقط کودک در زمان بلوغ به عنوان متغیر تصادفی در نظر گرفته می شود.

جایی که روش های رگرسیون معمولی بسنده نباشد، و به واقع نتایج گمراه کننده ای به دست دهد، مطالعات تنها متکی به مشاهده ای است که در آنها همه متغیرها در معرض خطای اندازه گیری یا پراش کنترل نشده قرار دارند، در حالی که مقصود آنها برآورد روابطی است که پراش بین متغیرهای مورد نظر را توجیه کند. این یک مسئله اساسی در تحلیل داده ها برای زمینه هایی است که در آنها اجرای آزمایش ناممکن یا غیرعملی است و هدف آنها هرگز پیش بینی تجربی محض نیست. این مطلب تقریبا در همه پژوهش ها در زمینه هایی مانند جامعه شناسی، اقتصاد، اکولوژی و حتی برخی از شاخه های علوم فیزیکی مانند زمین شناسی و هواشناسی نیز عمومیت دارد. در این زمینه ها، مسئله اساسی تحلیل داده ها، برآورد روابط ساختاری بین متغیرهای مشاهده شده کمی است. وقتی مدلی ریاضی معرف این روابط یک مدل خطی باشد، درباره رابطه ساختار خطی بحث می شود، و جنبه های مختلف فرمولبندی برازش و آزمون این روابط نیز به عنوان مدل یابی معادله ساختاری تلقی می گردد.

هر چند مدل یابی معادلات ساختاری فقط در ۳۰ سال اخیر شکل برجسته ای برای تحلیل داده ها یافته است، اما مفهوم آن برای نخستین بار نزدیک به ۷۰ سال پیش زیست شناس معروف سووال رایت در دانشگاه شیکاگو معرفی کرد. او نشان داد که روابط خطی بین متغیرهای مشاهده شده را می توان به شکل نمودار مسیر و ضرایب مسیر همراه آن نمایش داد. رایت توانست از طریق ترسیم ردیابی علی و مسیرهای همراه آن در نمودار، رابطه ساختاری خطی بین متغیرها را بر پایه قواعد بسیار ساده به دست آورد. رایت این روش را در ابتدا برای محاسبه همبستگی مورد انتظار بین ویژگی های مشاهده شده اشخاص مورد نظر درباره فرضیه وراثت ماندل و بعد از آن برای انواع کلی تر روابط میان اشخاص مورد استفاده قرار داد.

شکل جدید تحلیل خطی ساختاری علاوه بر نمایش نمودار مسیر شامل فرمول بندی جبری مدل نیز هست. این دو شکل معادل یکدیگرند و اجرای تحلیل در برنامه  Lisrel  به کاربر امکان می دهد بر پایه هر کدام از این دو نوع نمایش، مدل مورد نظر را در رایانه انتخاب کند. رویکرد تحلیل مسیر موقعی عالی است که تعداد متغیرهای درگیر با رابطه مورد نظر در حد متوسط باشد، اما وقتی تعداد متغیرها زیاد باشد این نمودار پیچیده و پرزحمت می شود. در این صورت، نوشتن روابط به صورت نمادی راحت تر خواهد بود. دستور العمل SIMPLIS در نرم افزار LISREL معرف مثال هایی برای هر دو نوع نمایش است و انطباق و مشابهت بین مسیرها و معادلات ساختاری را روشن می سازد.

بررسی روش های ریاضی و آماری مورد نیاز برای مطالعه روایی سازه ها و اندازه گیری نفوذ آنها، به توسعه روشی به نام تحلیل عاملی منجر شد. شکل جدید آن تا حد بسیار زیادی مدیون کارهای ترومن کلی و ال.ال.ترستون است که تحلیل تک عاملی اسپیرمن را به تحلیل کاملا عمومی چند عاملی تبدیل کردند. کارل جارزکاگ نیر اخیرا تحلیل عاملی تاییدی را به شکل اکتشافی آن افزوده است. این دو شکل برای مقاصد مختلفی به کار می رود. تحلیل عاملی اکتشافی یک روش رسمی اکتشاف است و فرد را قادر می سازد که روابط بین متغیرهایی را که هرگز در داده های اصلی یا حتی در همبستگی های بین متغیرها آشکار نیست مشاهده کند.

درباره نرم افزار آموس

نرم افزار آموس (ایموسAmos) نرم افزاری برای مدل سازی معادلات ساختاری  است که مدل سازی معادله ساختاری را به شیوه ای ترسیمی ارائه می دهد، به نحوی که می توان به سرعت مدل ها را تعریف کرد، محاسبات را انجام داد و در صورت نیاز آن ها را به سادگی اصلاح کرد.

برآورد پارامترها در این نرم افزار به کمک روش های مختلف مانند حداکثر درستنمایی، حداقل مربعات تعمیم یافته، حداقل مربعات غیروزنی و حداقل مربعات غیروابسته به مقیاس انجام می شود.

این نرم افزار خصایص منحصر به فردی دارد که آن را از سایر نرم افزارها متمایز ساخته است.

http://www.iranresearches.ir

درباره‌ kashani

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*