آخرین خبرها
خانه / آزمون من ویتنی / آزمون من ویتنی در spss

آزمون من ویتنی در spss

آزمون یومان ویتنی یک آزمون ناپارامتری است که به بررسی تفاوت بین دو گروه مستقل در خصوص یک متغیر دارای داده های رتبه ای یا ترتیبی می پردازد. در واقع این آزمون معادل ناپارامتری آزمونt مستقل است.، اما با این تفاوت که آزمون t از نوع پارامتری و داده های آن از نوع پیوسته است، در حالیکه آزمون یومان ویتنی از نوع ناپارامتری بوده و با داده های رتبه ای انجام می شد. البته در صورتیکه متغیر مورد مطالعه پیوسته باشد ولی سایر شرایط آزمون های پارامتری برقرار نباشد، می توان این آزمون را مورد استفاده قرار داد. در این حالت داده ها ابتدا به صورت رتبه ای درمی آیند و سپس تفاوت های بین رتبه بندی بررسی می شود. برای مثال فرض کنید پژوهشگری می خواهد اثر داروهای نیروبخش را بر وضعیت تمرینی ورزشکاران اندازه گیری نماید. بذای این منظور او ۱۸ ورزشکار را به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه قرار می دهد، به گروه ۱ دارونما و به گروه ۲ دارو می دهد و بعد قدرت تمرینی آن ها را اندازه گیری می نماید. برای مقایسه این دو گروه که مستقلل از یکدیگر هستند از آزمون یو من ویتنی می توان استفاده نمود.
آزمون من ویتنی برای محاسبه تفاوت های بین دو گروه مورد بررسی، مقادیر مربوط به هر دو گروه یا توزیع را به صورت یک مجموع واحد و بدون توجه به اینکه هر مقدار به کدام گروه تعلق دارد، از بیشترین صفت تا کمترین رتبه بندی می کند. اگر در زمان رتبه بندی مقادیر یکسان یا تکراری وجود داشته باشد، رتبه های مربوط به آن مقدارها با یکدیگر جمع شده و مجموع بدست آمده بر تعداد آن ها تقسیم می شود و رتبه بندی مشترکی برای تمام آن ها لحاظ می شود. آماره آزمون یو من ویتنی به صورت زیر تعریف می شود :
U_1=R_1-n(n+1)/2 , U_2=R_2-(m(m+1))/2 که در آن n و m به ترتیب حجم گروه های ۱ و۲ و R_1 و R_2 نیز مجموع رتبه های گروه های ۱ و ۲ می باشد. مقدار کوچکتر بین U_1 و U_2 برای مقایسه در مرحله آزمون استفاده می شود. بنابراین
U=min{U_1,U_2} تعریف می کنیم و برای آزمون معناداری آماره U در صورتیکه حجم گروه کوچکتر ۲۰ مورد یا کمتر و حجم نمونه بزرگتر ۴۰ مورد یا کمتر باشد، از جدول مقادیر بحرانی یو من ویتنی استفاده می شود. در صورتیکه آماره U در سطح اطمینان ۱-α بزرگتر از مقدار حاصل از جدول باشد، فرضیه صفر پذیرفته نمی شود. اما در حالتیکه حجم هر دو گروه بزرگتر از ۲۰ و یا حجم یکی از آن ها بزرگتر از ۴۰ باشد، جدول مقادیر بحرانی یو من ویتنی نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد. اما در این صورت توزیع آمارهU به توزیع نرمال گرایش پیدا می کند. در این حالت با محاسبه میانگین و انحراف معیار U محاسبه شده و آماره Z را به کمک رابطه زیر محاسبه می کنیم.
Z=(U-(n_1 n_2)/2)/√(((n_1 n_2)(n_(1+) n_(2+1)))/12)
در این رابطه (n_1 n_2)/2 میانگین U و √(((n_1 n_2)(n_(1+) n_(2+1)))/12) نیز انحراف معیار U می باشد. در اینجا نیز چنانچه مقدار آماره Z از مقدار حاصل از جدول توزیع نرمال استاندارد برای سطح اطمینان ۱-α بزرگتر باشد، فرضیه صفر تایید نمی شود.
به علت يكسان نبودن فاصله واحدها، معني و مفهوم واقعي ميانگين را نخواهد داشت. چگونگی انجام آزمون من ویتنی در نرم افزار spss و مطالب بیشتر در این زمینه را در فایل آموزشی از لینک زیر دانلود و مطالعه کنید.

آزمون من ویتنی در نرم افزار spss فایل pdf

منبع: http://m-mirzadeh.blogfa.com

منبع : پژوهش، پژوهشگری و پژوهشنامه نویسی / نوشته خلیل میرزایی / انتشارات جامعه شناسان / ۱۳۸۸٫

“پروژه های آماری خود را به ما بسپارید”
اجرای انواع مختلف آزمون های آماری با نرم افزار های مختلف آماری، توسط متخصصان گروه آماردانان ایران زمین در سریعترین زمان و با کمترین هزینه

درخواست انجام آزمون

درباره‌ kashani

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*