آخرین خبرها
خانه / مدل های پنل دیتا (برگه 2)

مدل های پنل دیتا

برازش مدل های رگرسیونی پویا با داده های پانلی توسط روش های ماکسیمم درستنمایی و بیزی

عنوان نشریه:   مجله علوم آماری :   بهار و تابستان ۱۳۸۸ , دوره  ۳ , شماره  ۱ ; از صفحه ۷۹ تا صفحه ۹۴ . عنوان مقاله:  برازش مدل های رگرسیونی پویا با داده های پانلی توسط روش های ماکسیمم درستنمایی و بیزی نویسندگان:  صادقی سکینه, کاظمی ایرج* * گروه آمار، دانشگاه ... ادامه مطلب »

نکاتی در برآورد مدل های رگرسیون تابلویی

در برآورد های تجربی مدل های رگرسیون تابلویی عموما سه دسته آزمون های پیش از تخمین مدل وجود دارد: ۱. آزمون های تلفیق پذیری (poolability): از آنجاکه در رهیافت تابلویی با تعدادی مقاطع طی یک دوره زمانی خاص روبرو هستیم، آنچه به عنوان یک سوال مهم مطرح می گردد این ... ادامه مطلب »

رهیافت رگرسیونی داده های تابلویی پویا

معرفی بسیاری از پدیده های اقتصادی ماهیتی پویا دارند و فرآیند تعدیل آنها در قالب مدل های پویا قابل مدل سازی و بررسی است. مدل  رگرسیون داده های تابلویی پویا یکی از انواع مدل های اقتصادسنجی هستند که امکان بررسی پویای مدل های اقتصادی را فراهم می سازند. این مدل ... ادامه مطلب »

معرفی آزمون هاسمن

درتعیین مدل ارجح و درست از میان مدل اثر ثابت و اثر تصادفی آزمون هاسمن را بکار می‌گیریم.  در مدل اثر تصادفی بر خلاف مدل اثر ثابت μi و xi همبسته نبوده و مستقل از یکدیگر می‌با‌شند. چون ‌μiها در‌ جمله خطا قرار می‌گیرند، بنابرین می‌توان درمدل اثرات تصادفی فرض کرد،E(uit/xit)=0 ... ادامه مطلب »

روش های تخمین در تحلیل داده های پانلی

روش حداقل مربعات تلفیقی(PLS) فرض کنیم، عرض از مبدأ و ضرایب شیب در طول زمان و در فضا (مکان) ثابت بوده و جمله ی خطا در طول زمان و برای افراد مختلف متفاوت باشد که ساده ترین روش حذف ابعاد فضا (مکان) و زمان از داده های ترکیبی است. تخمینی که با ... ادامه مطلب »

وارد کردن داده های پنل در نرم افزار Eviews

در آموزش نرم افزار باید نحوه انجام، دلیل استفاده و چگونگی تحلیل، آموزش داده شود لذا در این قسمت با ارائه مثال های کاربردی و تحلیل داده های آماری به آموزش نرم افزار Eviews می پردازیم. بعضی از مواردی که به وسیله نرم افزار Eviews انجام می شود به قرار ... ادامه مطلب »

معرفی روش تحلیل داده های پانلی

در آمار و اقتصاد سنجی، مجموعه ی داده های پنلی، شامل مشاهداتی برای چندین بخش می باشند که در طی زمان های مختلف جمع آوری شده اند. یعنی یک مدل داده های پانل، حاوی اطلاعاتی در زمان و مکان است که شامل N مؤلفه در T دوره ی زمان می ... ادامه مطلب »

داده‌های پانلی

در آمار و اقتصاد سنجی، مجموعه داده‌های پانلی شامل مشاهداتی برای چندین بخش(خانوار، بنگاه و…) می باشند که در طی زمان‌های مختلف جمع آوری شده اند. یعنی یک مدل داده‌های پانل حاوی اطلاعاتی در زمان و مکان است که شامل N مؤلفه در T دوره زمانی می باشد. اگر تعداد ... ادامه مطلب »

مدلهای پنل دیتا

نویسنده: عبدالرسول خان احمدی قبل از معرفی مدل های پانل دیتا لازم است ماهیت این داده ها و چرایی و چگونی به وجود امدن انها را بررسی کنیم. ماهیت پنل دیتا: ما همواره در بررسی های خود با دو ساختار مجزای آزمایش روبرو بوده ایم: قصد داریم مدلی برای داده های خود ... ادامه مطلب »