آخرین خبرها
خانه / سری های زمانی / کاربرد مدل های سری زمانی به منظور تعیین روند پارامترهای اقلیمی در آینده در راستای مدیریت منابع آب

کاربرد مدل های سری زمانی به منظور تعیین روند پارامترهای اقلیمی در آینده در راستای مدیریت منابع آب

چکیده
در نتیجه نقش مهم پارامترهای اقل یمی از جمله تابش، دما، بارش و در نهایت تبخیر در مدیریت منابع آب، در این مطالعه به منظور پیش بینی
به کار گرفته شد . بدین منظور پس از بررسی داده های اقلیمی از نظر نرمال بودن آزمون ARIMA پارامترهای اقلیمی مدل های سری زمانی
ناپارامتریک من – کندال برای بررسی روند داده ها در سطح اطمینان ۹۵ درصد به کار گرفته شد و پارامترهای درصد رطوبت نس بی و تبخیر با
۰- سانتی متر در سال ) و نیز دمای هوا، سرعت باد و تعداد ساعات آفتا بی به منظور انجام مدل سازی / ۰- و ۴۲ / دارا بودن روند معنی دار ( ۳۴۸
و نیز وجود یا عدم وجود روند در داده ها سعی (PACF) و خودهمبستگی جزئی (ACF) انتخاب گردید . ابتدا با توجه توابع خودهم بستگی
گردید تا مدل های سری زمانی مناسب به داده های مورد نظر برازش داده شود . پس از انتخاب مد ل ها معنی داری پارامترها با برآورد خطای
بررسی گردید و نیز شرایط ایستایی و معکو س پذیری پارامترهای اتورگرسیو و میانگین متحرک مورد آزمون قرار گرفت . t معیار و مقادیر
سپس آزمون های نکوئی برازش از جمله آزمون کلوموگروف – اسمیرنوف، اندرسون دارلینگ و ر ایان-جوینر برای صحت سنجی مدل ها به
،ARIMA(4,0,0) *(0,1,1) ، ARIMA(2,0,4) *(1,1,0) ،ARIMA(0,0,11) *( کار گرفته شد و در نهایت مدل ( ۰,۰,۱
به ترتیب برای داده های درصد رطوبت نس بی، تبخیر، دمای هوا، سرعت باد ARIMA(1,0,0)*( و ( ۰,۱,۱ ARIMA(1,0,1)*(0,1,1)
و ساعات آفتا بی برازش داده شد و پیش بینیها براساس مدل های مذکور صورت گرفت . سپس روند داده های پیشبینی شده به منظور بررس ی
تغییرات اقل یمی تع یین گرد ید. نتایج این مطالعه بیانگر سودمندی مدل های سری زمانی در مطالعات منابع آب از طریق پیشبین ی پارامترها ی
اقلیمی و تعیین روند پارامترهای اقلیمی در آینده است.

نویسندگان:اسماعیل دودانگه ، جهانگیر عابدی کوپائی  و سید علیرضا گوهری

“پروژه های آماری خود را به ما بسپارید”
اجرای انواع مختلف پروژه های آماری، تحلیل سری زمانی و تحلیل پایان نامه، توسط متخصصان گروه آماردانان ایران زمین در سریعترین زمان و با کمترین هزینه

درخواست انجام آزمون

دانلود

درباره‌ admin

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*