آخرین خبرها
خانه / سری های زمانی / استفاده از مدلهای اتفاقی درشبیه سازی جریان رودخانه و پیش بینی دبی متوسط سالانه رودخانه توسط تحلیل سری های زمانی

استفاده از مدلهای اتفاقی درشبیه سازی جریان رودخانه و پیش بینی دبی متوسط سالانه رودخانه توسط تحلیل سری های زمانی

استفاده از مدلهای اتفاقی درشبیه سازی جریان رودخانه و پیش بینی دبی متوسط سالانه
رودخانه توسط تحلیل سری های زمانی
رضا جاویدی صباغیان
١
– محمدباقر شریفی ٢
١
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-آب دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، کارشناس شرکت مهندسین
rezajs_civil_eng@yahoo.com مشاور طوس آب
٢
mbsharif@ferdowsi.um.ac.ir عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده
تحلیل پدیده های تصادفی در قلمرو علم آمار و احتمال از زیرمجموع ههای علم هیدرولوژی قرار می گیرد. به دلیل
اینکه فرآیندهای مربوط به شاخه آب تصادفی هستند بنابراین آمار و احتمال اساس تجزیه و تحلیل پدیده های
مذکور است. بر این اساس سری های زمانی مورد استفاده قرار می گیرند. سری زمانی به طور ساده عبارت از یک متغیر
هیدرولوژیک وابسته به زمان می باشد.
در این مقاله سری زمانی ۵۰ ساله مربوط به دبی متوسط سالانه یک نمونه رودخانه فرضی بررسی شده است، تا
بتوان با استفاده از تحلیل هیدرولوژیکی این نمونه در مقیاس فرضی و عددی، به تحلیلی عینی در مقیاس واقعی و
کاربردی دست یافت. اولین مرحله در تجزیه و تحلیل سری زمانی، رسم داده ها و به دست آوردن آمار ههای نمونه
است. سپس در مرحله بعد ، وجود مؤلفه های روند و دوره ای و حذف آنها از سری زمانی و برازش مدل ایستا بر سری
زمانی بررسی می گردد. مرحله بعد، بررسی نرمال بودن داده ها با استفاده از روش ضریب چولگی و نرما لسازی آنها با
لگاریتم گیری از داده ها می باشد. میانگین داده ها از داده ها کسر می گردد تا سری زمانی با میانگین صفر به دست آید.
رسم K = 1,…, نمونه برای داد هها به ازای ۷ (PACF) و تابع خود همبستگی جزئی (ACF) تابع خودهمبستگی
و (MA) میانگین متحرک ، (AR) می شود و پس از مقایسه با مقادیر توابع نظیر مذکور، مد لهای خودبرگشتی
مرتبه مدل شناسایی و مدل انتخاب می گردد. (ARIMA و ARMA ) ترکیبی از خودبرگشتی و میانگین متحرک
و الگوگیری از مدل (noise) پس از انجام کلیه مراحل تجزیه و تحلیل سری زمانی و ایجاد مؤلف ههای باقیمانده
نهایتاً یک نمونه ۵۰ ساله تولید می گردد. بدین ترتیب Kolmogrov-Smirnov انتخابی و انجام آزمونهای
انجام می شود و با توجه به داده های ۵۰ سال قبل، داده های مربوط به ۵۰ سال آتی ایجاد Generation عمل
می گردند که این روش نیز نظیر روش های شبکه عصبی مصنوعی، برای تولید داده ها، مناسب می باشد و دقت آن
وابسته به نوع مدل استفاده شده و کاربرد مدل مربوطه و پارامترهای مدل دارد. نتیجه این بررسی در این مقاله، تولید
داده هایی برای شرایط آینده با توجه به وجود داده های موجود برای تصمیم گیری کارآمد و مفید در شرایط آینده
است که به عنوان مثال می توان به تخمین و پیش بینی دبی سیلاب رودخانه در رودخان ههای سیلابی اشاره نمود. هر
چند دانش هیدرولوژی به دلیل وجود عدم قطعیت ها مدعی بر قطعیت پیش بینی در این روش ها نیست و این
روش ها با توجه به دقت مربوطه دارای برتری نسبی در مقایسه با یکدیگر هستند.
انجام شده است. MINITAB فرآیند انجام کار نیز با استفاده از نرم افزار

“پروژه های آماری خود را به ما بسپارید”
اجرای انواع مختلف پروژه های آماری، تحلیل سری زمانی و تحلیل پایان نامه، توسط متخصصان گروه آماردانان ایران زمین در سریعترین زمان و با کمترین هزینه

درخواست انجام آزمون

درباره‌ admin

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*