آخرین خبرها
خانه / آمار استنباطی / تفسیر ازمون های آماری

تفسیر ازمون های آماری

 با توجه به تجربیات چند سال محصلی متوجه شده ام تفسیر آزمون های آماری برای بسیاری از دانشجویان حتی در مقاطع تکمیلی با اشکال مواجه است.

لذا بخشی از تفسیر آزمون های آماری که استخراج شده از یک پرسشنامه است بر روی پایگاه قرار می دهم. امید وارم مثمر ثمر واقع شود. درضمن منحصرا بخش داده های توصیفی ارایه می شود:

داده های توصیفی

                                        وضعیت تاهل کارکنان

فراوانی

درصد

درصد معتبر

مجرد

۹۰

۲۳.۴%

۲۴.۰%

متاهل

۲۸۵

۷۴.۰%

۷۶.۰%

مجموع

۳۷۵

۹۷.۴%

۱۰۰.۰%

بدون پاسخ

۱۰

۲.۶%

جمع کل

۳۸۵

۱۰۰.۰

این متغیر به دنبال سنجش جنسیت پاسخگویان است و می توان بیان داشت از مجموع ۳۸۵ نفر پاشخ دهندگان سازمان مذکور ۱۰ نفر نوع جنسیت خود را مشخض ننموده اند اما در نهایت از مجموع ۳۸۵ پاسخگو ۲۴ درصد آنان مجرد و ۷۶ درصدشان متاهل هستند.

وضعیت تحصیلی کار کنان

مدرک تحصیلی

فراوانی

درصد

درصد معتبر

زیردیپلم

۳۰

۷.۸%

۸.۰%

دیپلم

۱۰۵

۲۷.۳%

۲۸.۰%

فوق دیپلم

۲۰

۵.۲%

۵.۳%

کارشناسی

۱۷۰

۴۴.۲%

۴۵.۳%

کارشناسی ارشد

۴۰

۱۰.۴%

۱۰.۷%

دکتری

۱۰

۲.۶%

۲.۷%

مجموع

۳۷۵

۹۷.۴%

۱۰۰.۰

بی پاسخ

۱۰

۲.۶%

مجموع کل

۳۸۵

۱۰۰.۰

این متغیر وضعیت تحصیلی پاسخ دهندگان را سنجیده است و با توجه به تقسیم بندی صورت گرفته بر مبنای مدارک تحصیلی به شش گروه می توان بیان داشت از مجموع ۳۸۵ پاسخگو به ایت پرسش نامه در سازمان مذکور ، ۱۳۵ نفر مدرک دیپلم و زیر آن و ۲۵۰ نفر مدرک آکادمیک دارند.

یعنی از میان ۳۸۵  نفر کارمند پاسخ دهنده۸ درصد دارای تحصیلات زیر دیپلم،  ۲۸ درصد مدرک دیپلم،  ۵ درصد دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم،  ۴۵ درصد تحصیلات لیسانس،  ۱۱درصد مدرک فوق لیسانس و ۳ درصد نیز دارای مدرک تحصیلی دکتری می باشند.

در نهایت می توان گفت ۶۴ درصد کارکنان سازمان (از مجموع پاسخ دهندگان ) دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی می باشند که لیسانس با ۴۵ درصد بیشترین سهم را از آن خود نموده است.

توصیف رشته تحصیلی

رشته تحصیلی

فراوانی

درصد

درصد معتبر

 

علوم انسانی

۲۲۵

%۵۸.۴

%۶۳.۴

علوم پایه

۷۰

%۱۸.۲

%۱۹.۷

فنی ـ مهندسی

۴۰

%۱۰.۴

 %۱۱.۳

هنر

۵

%۱.۳

%۱.۴

کشاورزی

۱۵

%۳.۹

%۴.۲

مجموع

۳۵۵

%۹۲.۲

۱۰۰.۰

 

بی پاسخ

۳۰

%۷.۸

مجموع کل

۳۸۵

۱۰۰.۰

این متغیر به دنبال سنجش گرایش تحصیلی کارکنان است و در نهایت مشخص گردیده است که از میان ۳۸۵ پاسخگو به پرسش نامه (با فرض کارمند بودن در سازمان مربوطه)  ۶۳ درصد در رشته علوم انسانی، ۲۰ درصد  علوم پایه،۱۱درصد فنی و مهندسی، ۲  درصد در رشته هنر و ۴ درصد نیز در رشته کشاورزی  مدارک تحصیلی خود را دریافت نموده اند که از این میان  دروس گرایش علوم انسانی با ۶۳ درصد بیشترین میزان مدارک تحصیلی کارکنان را از آن خود نموده است.

توصیف رضایت از میزان در آمد   

میزان رضایت

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

خیلی کم

۱۳۵

%۳۵.۱

%۳۵.۱

کم

۸۰

%۲۰.۸

%۲۰.۸

متوسط

۱۵۰

%۳۹.۰

%۳۹.۰

زیاد

۱۵

%۳.۹

%۳.۹

خیلی زیاد

۵

%۱.۳

%۱.۳

جمع کل

۳۸۵

۱۰۰.۰

۱۰۰.۰

این متغیر به دنبال آن است تا بسنجد هر کارمندی چه میزان از درآمد ماهیانه خود راضی است و آیا  درآمده حاصله پاسخگوی نیازهای وی و خانواده اش را تامین می نماید، پاسخ ها در قالب ۵ طیف خیلی راضی تا خیلی ناراضی طراحی شده است.  لازم به یاداوری است که ۷۶ درصد از کارکنان نیز متاهل می باشند. حال با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت:

از میان ۳۵۸  کارکنان پاسخگو به پرسش نامه مذکور ۳۵ درصد از درآمد خود بسیار ناراضی، ۲۱ درصد ناراضی، ۳۹ درصد فی مابین ، ۴ درصد راضی و یک درصد رضایت کامل دارند تا به تعبیر دیگر :

میزان رضایت  از حقوق دریافتی

درصد رضایت

عدم رضایت

۵۶ درصد

حد متوسط

۳۹ درصد

رضایت

۵ درصد

توصیف وضعیت استخدامی کارکنان   

وضعیت استخدامی

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

ساعتی

۲۰

%۵.۲

%۵.۳

قراردادی

۱۶۰

%۴۱.۶

%۴۲.۱

آزمایشی

۲۰

%۵.۲

%۵.۳

قطعی

۱۸۰

%۴۶.۸

%۴۷.۴

مجموع

۳۸۰

%۹۸.۷

۱۰۰.۰

بی پاسخ

۵

%۱.۳

مجموع کل

۳۸۵

۱۰۰.۰

در این متغیر به دنبال بررسی نوع استخدام کارکنان سازمان مذکور می باشیم. طبق جداول اخذ شده می توان بیان داشت: از میان ۳۵۸ نفر پرسنل سازمان که پاسخگوی پرشنامه بوده اند، ۵ درصد از کارکنان قرارداد  بصورت ساعتی، ۴۲ درصد بصورت قراردادی، ۵  درصد  در شکل قرارداد آزمایشی و ۴۸ درصد نیز بصورت قرارداد  رسمی هستند.

توصیف رسته شغلی کارکنان 

 

رسته شغلی

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

متصدی

۱۱۵

%۲۹.۹

%۳۰.۷

کارشناس

۱۵۵

%۴۰.۳

%۴۱.۳

مسئول دفتر

۶۵

%۱۶.۹

%۱۷.۳

رئیس

۲۰

%۵.۲

%۵.۳

مدیر

۱۵

%۳.۹

%۴.۰

مدیرکل یا معاون

۵

%۱.۳

%۱.۳

مجموع

۳۷۵

%۹۷.۴

۱۰۰.۰

بی پاسخ

۱۰

%۲.۶

مجموع کل

۳۸۵

۱۰۰.۰

 

در این بخش  به دنبال بررسی میزان درصد پست سازمانی می باشیم و با توجه به  اطلاعاتی که از کارکنان اخذ شده است می توان بیان داشت، پست سازمانی در این پرسشنامه براساس جایگاه چارت مربوطه به شش جایگاه تقسیم شده است که به ترتیب با توجه به پاسخگویی ۳۵۸  نفر از کارکنان سازمان مربوطه درصد پست های اشغال شده به شرح زیر می باشد :

۳۱ درصد از کارکنان در جایگاه پست سازمانی متصدی،  ۴۱ درصد کارشناس، ۱۷  درصد مسول ، ۵درصد رییس،  ۴ درصد در جایگاه مدیر و ۲ درصد نیز  معاون سازمان مذکور می باشد. در نهایت با عنایت به جامعه آماری ما بیشترین پرسنل این سازمان در پست کارشناسی مشغول به انجام وظیفه خود می باشند.

توصیف نسبت جنسیتی کارکنان

جنسیت

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

زن

۱۲۵

%۳۲.۵

%۳۳.۳

مرد

۲۵۰

%۶۴.۹

%۶۶.۷

مجموع

۳۷۵

%۹۷.۴

۱۰۰.۰

بی پاسخ

۱۰

%۲.۶

مجموع کل

۳۸۵

۱۰۰.۰

در مجموع ۳۸۵ نفری که به پرسشنامه پاسخ داده اند، ۱۲۵ نفر از مجموع ۳۸۵ نفر زن و ۲۵۰ نفر مرد می باشند. یعنی

۳۳  درصد از پاسخگویان زن  و  ۶۷ درصد مرد می باشند.

http://kavok.blogfa.com

درباره‌ kashani

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*