آخرین خبرها

نوشته های اخیر

آشنايي با موجك ها

آشنايي با موجك ها : آنالیز موجک (Wavelet Analysis) یکی از دستاوردهای نسبتا جدید و هیجان انگیز ریاضیات محض که مبتنی بر چندین دهه پژوهش در آنالیز همساز است، امروزه کاربردهای مهمی در بسیاری از رشته های علوم و مهندسی یافته و امکانات جدیدی برای درک جنبه های ریاضی آن ... ادامه مطلب »

جدول فراوانی برای متغیرهای کیفی و کمی

برای رسم جدول فراوانی متغیر های کیفی و متغیر های کمی گسسته(اگر تعداد گروه ها(نوع ها) کم باشد)، کافی است هر نوع را به عنوان یک طبقه در نظر گرفت. اما برای رسم جدول فراوانی برای متغیرهای کمی گسسته(اگر تعداد گروه ها(نوع ها) زیاد باشد) و همچنین متغیرهای کمی پیوسته ... ادامه مطلب »

انواع متغیر – متغیر کمی و متغیر کیفی

قبل از معرفی انواع متغیر به تعریف واژه ی متغیر می پردازیم. ویژگی ها یا صفات مورد مطالعه در یک بررسی آماری که از هر عضو جامعه به عضوی دیگر تغییر می کند را متغیر می نامیم. این ویژگی ها یا متغیرها بر دو نوعند: متغیر کیفی و متغیر کمی. ... ادامه مطلب »